Zásady ochrany osobních údajů

Podmínky zpracování osobních údajů Srovnejsolar.cz s.r.o.

Společnost Srovnejsolar.cz s.r.o., se sídlem v Uničově, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě pod sp. zn. C 91592 (dále jen „Srovnejsolar.cz“) jako poskytovatel služby srovnejsolar.cz , může zpracovávat osobní údaje uživatelů v následujícím rozsahu:

Zájemce: IP adresa, soubory cookies, jméno, příjmení, adresa, telefonní číslo, e-mail, údaje související se zadáním či ohodnocením realizované dodávky – fotografie, dokumentace, smlouvy.

Osobní údaje získává a zpracovává Srovnejsolar.cz v souladu s relevantními právními přepisy, kterými jsou zejména zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, a zákon č. zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti s čl. 28 odst. 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů, případně předpisy, které je v budoucnu změní či nahradí.

Zpracování osobních údajů probíhá vždy pouze v rozsahu daném Zprostředkováním kontaktu nebo Dodávkou a konkrétní službou nebo účelem zpracování.

Naše webová adresa je: https://srovnejsolar.cz.

1. Totožnost a kontaktní údaje správce

Správcem Vašich osobních údajů je společnost Srovnejsolar.cz s.r.o., se sídlem v Uničově, IČO: 179 91 455, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě pod sp. zn. C 91592. V případě jakýchkoli žádostí o poskytnutí informace ke zpracování Vašich osobních údajů nebo v případě uplatnění Vašich práv ve smyslu níže uvedeném nás prosím kontaktujte na e-mailové adrese info@srovnejsolar.cz

2. Účely zpracování a právní základ pro zpracování

Vaše osobní údaje budeme zpracovávat primárně pro účely Zprostředkování kontaktu na portále https://srovnejsolar.cz a informační podporu tohoto účelu.

Dále pak pro marketingové účely, přičemž společnost Srovnejsolar.cz je oprávněna kontaktovat Vás s výhodnými obchodními nabídkami Dodavatelů, s nabídkou osobní schůzky, možností účastnit se soutěží a s jinými obchodními sděleními, a to dle Vašich preferencí telefonicky, e-mailem nebo SMS.

3. Příjemce nebo kategorie příjemců osobních údajů

Vaše osobní údaje bude společnost Srovnejsolar.cz zpracovávat manuálně anebo elektronicky, přičemž společnost Srovnejsolar.cz je může předat spolehlivé třetí straně, která pro ni zajišťuje administrativní nebo technickou podporu, případně také marketingovou, obchodní či jinou specifickou činnost (takové osoby jsou zpracovateli osobních údajů). Nejčastěji půjde o produktovou či analytickou podporu služby jako je Google Analytics, Amazon Web Services, GoPay, Crisp.chat, firmy instalující fotovoltaické elektrárny nebo tepelná čerpadla a služby s tím související apod.

4. Doba uložení osobních údajů

Vaše osobní údaje budeme zpracovávat pouze po dobu stanovenou právními předpisy – tj. po dobu, která je nezbytná k účelu poskytování služeb tedy registrace v systému společnosti Srovnejsolar.cz. V případě Vašeho souhlasu ke zpracování pro obchodní účely se jedná o dobu neurčitou (pokud nebyla dohodnuta kratší doba). Pokud souhlas kdykoli odvoláte nebo omezíte, Vaše údaje přestaneme v příslušném rozsahu pro dané účely používat, a pokud k jejich zpracování nemáme jiné zákonné důvody, bezpečně je odstraníme. V případě oprávněného zájmu u potenciálního soudního sporu uchováváme Vaše údaje až po dobu deseti let.

5. Práva subjektu údajů

V případě souhlasu máte jakožto subjekt údajů, který svůj souhlas ke zpracování udělil dobrovolně, právo tento souhlas kdykoli odvolat či omezit. Pokud zpracování probíhá na základě oprávněného zájmu společnosti Srovnejsolar.cz, máte právo proti tomuto zpracování vznést námitku.

Vaše další zákonná práva zahrnují: právo požadovat přístup k osobním údajům, právo na opravu nebo výmaz osobních údajů, právo na omezení zpracování, právu na přenositelnost osobních údajů a právo podat proti společnosti Srovnejsolar.cz, jakožto správci stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů (dále jen „ÚOOÚ“).